Správy

31. 1. 2023   |   Implementácia S4/HANA - RISE v private cloud

Slovakodata a.s. úspešne ukončila implementáciu S4/HANA - RISE v private cloud pre významnú finančnú inštitúciu. Implementované boli moduly FI, CO, MM, SD. Štart produktívnej prevádzky bol 01.01.2023. Spolupráca bude pokračovať na báze Servisnej zmluvy.

31. 3. 2023   |   Konverzia na EURO v Chorvátsku

Slovakodata a.s. úspešne dokončila projekt Eurokonverzie v Chorvátsku vo významnej poistnej inšitúcii, s ktorou dlhodobo spolupracujeme.

30. 4. 2023   |   ČSOB Leasing, a.s. – Archivácia dát SAP

Pre nášho dlhoročného zákazníka sme vykonali komplexnú archiváciu dát vo všetkých významných moduloch SAP ERP. Podarilo sa nám naplniť definované ciele: znížiť veľkosť databázy a stabilizovať rýchlosť systému SAP.

1. 5. 2023   |   30-ty ROK

Májom tohto roku naša spoločnosť začína 30-ty rok existencie :) Tešíme sa na ďalšie roky a mnoho ďalších úspešných projektov a spokojných klientov.

1. 7. 2023   |   VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. – Implementácia významných legislatívnych zmien

Týmto dňom boli úspešne dokončené všetky etapy úprav Core systému DSS s cieľom implementovať všetky legislatívne zmeny v 2. dôchodkovom pilieri. Tieto boli počas predchádzajúcich 10 mesiacov postupne nasadzované. Veríme, že zmeny prinesú zlepšenie pre DSS ako aj jej sporiteľov.

1. 8. 2023   |   Úspešná recertifikácia ISO 9001

Kvalita našich procesov a zhoda s normou bola potvrdená aj pri recertifikácii na ISO 9001:2015. Certifikát sme získali na 3 roky.

1. 10. 2023   |   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. – Implementácia SAP Travel Management

Štart 3Q/23 bol zároveň aj štartom produktívneho požívania riešenia na evidenciu, schvaľovanie a zúčtovanie cestovných náhrad v IS SAP. Úsilie venované v predchádzajúcich mesiacoch analýze, nastaveniam, vývoju a dôkladnému testovaniu prinieslo zrýchlenie, štandardizáciu a elektronizáciu celého procesu.

31. 10. 2023   |   2 x teambuilding počas 1 mesiaca

Začiatkom októbra sme spoločne zdolali Jánošíkove diery a poniektorí aj Malý Rozsutec. O týždeň neskôr sme strávili príjemné posedenie pri Husacine a dobrom víne v Slovenskom Grobe.

11. 11. 2022   |   Firemná husacina v Slovenskom Grobe

Po Covid-ovej prestávke sme sa znova vrátili k spoločenskému životu v rámci firmy a z chuti si užili husacie hody v príjemnej spoločnosti našich kolegov. Veľmi sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

30. 9. 2022   |   Partnerstvo s Vienna Quantum Consulting GmbH

Už jeden rok existuje živé partnerstvo medzi Vienna Quantum Consulting a SLOVAKODATA. Momentálne sa rozšíri spolupráca v oblastiach SAP projektový manažment a SAP Finance. SAP Projekt sprevádzajú profesionálni kvalifikovaní experti zo SLOVAKODATA.

16. 6. 2022   |   Zorganizovali sme seminár pre našich klientov

Dňa 16.6. sme zorganizovali seminár pre nových aj stálych zákazníkov, na ktorom sme prezentovali naše novinky ako aj aktuálne témy zo sveta SAP-u a jeho Add-onov.

Témy boli nasledovné:

 • S/4HANA
 • Novinky v oblasti obehu faktúr (SII)
 • Platon – nástroj pre tvorbu a modelovanie rozpočtu
 • Ručenie za DPH a kontrola bankových účtov
 • Elektronizácia v HCM

16. 1. 2022   |   Nové povinnosti v oblasti ručenia za DPH

Ku koncu roka 2021 sme rozšírili náš SAP add-on Ručenia za DPH, čím reflektueme na legislatívnu zmenu – povinnosť overovať zoznam bankových účtov platiteľa DPH (platnú od 1.1.2022) zverejnených na portáli finančnej správy súvisiacu s ručením za DPH.

Naše nové riešenie:

 • automaticky zabezpečí stiahnutie a spracovanie zoznamu bankových účtov platiteľov DPH, ktoré používajú na podnikanie, do systému SAP
 • vykoná overenie bankových účtov, ktoré sú určené na podnikanie. Kontrolujú sa:
  • bankové účty platiteľov DPH na kmeňových dátach business partnerov (dodávateľov, odberateľov)
  • jednotlivých otvorených položiek dodávateľov a odberateľov
 • verifikuje položky platobných návrhov
 • implementuje ad-hoc kontroly a hlásenia v moduloch FI, MM, KDF, SII

V období 1Q/2022 prebiehala intenzívna implementácia add-onu v desiatkach rôznych SAP prostrediach našich zákazníkov.

10. 12. 2021   |   Podpora pre UNIQA počas integrácie poisťovne AXA

K 31.08.2021 došlo so súhlasom Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska ku zlúčeniu poisťovní UNIQA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. Naši experti na systém SAP v oblasti účtovníctva pomáhali tento proces integrácie premietnuť do systému SAP.

Projekt prebiehal počas celého roku 2021 a spočíval v príprave cieľového konceptu, podpore počas implementácie, niekoľko násobnom testovaní, školení a podpore počas migrácie dát.

Veríme, že aj našou usilovnou prácou sa podarilo tento zložitý proces zlúčenia úspešne zrealizovať.

20. 9. 2021   |   Kompletná elektronizácia schvaľovania a obehu nákupných dokladov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.

Náš SAP add-on vyvinutý pre čo najefektívnejšie pokrytie tejto legislatívnej požiadavky sme v období 4Q/2018 – 2Q/2019 úspešne implementovali v krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Tento významný projekt s názvom Bestellanforderung elektronisch (eBanf, Abruf, eLieferungs-/Leistungsbestätigung) sa po ročnej implementácii podarilo nasadiť do produktívnej prevádzky od 4Q/2021. Bol zameraný na kompletnú elektronizáciu schvaľovacích procesov v nákupných dokladoch systému SAP:

• Žiadanky
• Objednávky
• Príjemky

Práca s týmito objektami prebieha tak v klasickom prostredí SAP ERP ako aj modernom prostredí SAP Fiori, určenom primárne pre tablety a mobilné zariadenia.

Riešenie bolo nasadzované do produktívnej prevádzky vo viacerých etapách, rozdelených podľa organizačných útvarov. Aktuálne využíva nami pripravené riešenie každé oddelenie VW.

Cieľ: zrýchliť, zjednodušiť proces schvaľovania a eliminovať papierový obeh dokladov sme spoločne s našim zákazníkom dosiahli.

26. 8. 2021   |   Upgrade bankového informačného systému SAP a SAP BW v spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Dôležitosť udržiavania svojich kľúčových informačných systémov v TOP kondícii si uvedomuje aj náš dlhoročný zákazník. V rámci projektu upgrade sme vykonali aktualizáciu všetkých systémových komponentov a databáz na ich najnovšie verzie. Týmto sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti, spoľahlivosti a v neposlednom rade aj rýchlosti systémov. Zároveň sme ich pripravili na plánovaný prechod na S/4HANA, resp. BW/4HANA verzie.

Projekt prebiehal za plnej prevádzky banky a v rámci vopred odsúhlaseného harmonogramu. Vyžadoval maximálne nasadenie a koncentráciu našich expertov na bankové procesy ako aj ERP a BW procesy. Veľká dôležitosť bola kladená na kontrolu a prípadné odstránenie nekompatibilít v rámci zákazníckeho vývoja.

Projekt trval 5 mesiacov a úspešne sme ho ukončili v 3Q/2021.

2. 6. 2021   |   VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. – Upgrade systému KU

Upgrade Core systému finančnej inštitúcie predstavuje vždy náročnú úlohu. S touto sme sa úspešne popasovali v období 4 mesiacov a ukončili projekt v 2Q/2021.

Predmetom upgradu bol kľúčový systém pre DSS vrátane jeho databázy a operačného systému. Po úvodnej analýze a návrhu riešenia sme vykonali samotný upgrade a pustili sa do detailného testovania. Jednotlivé nálezy sa podarilo včas odstrániť a mohli sme pristúpiť k produktívnemu upgrade.

Stanovený cieľ, aktualizovať všetky systémové komponenty na ich najnovšie verzie a zabezpečiť tak ich podporu aj na ďalšie dlhšie obdobie, sme v plnej miere naplnili.

25. 12. 2020   |   MOL Group - SAP SWIFT Net Implementation

Naši experti na platobný styk v systéme SAP úspešne ukončili 4 ročný projekt zameraný na implementáciu SWIFTNet - Unifying Electronic Banking Connection. Cieľom bolo zjednotiť všetky platobné rozhrania v rámci MOL skupiny a rôznych SAP systémov do jedného unifikovaného komunikačného kanála. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bolo aj nami vyvinuté a implementované riešenie v prostredí systému SAP.

Počas 6 etáp bolo implementovaných viacero bánk, viac účtovných okruhov, medzi inými aj účtovné okruhy Slovnaft, a.s. Ciele projektu: unifikácia rozhraní, zníženie prácnosti pri budúcich rozvojoch bankových rozhraní, informácie o stave spracovania platieb v reálnom čase boli nad mieru splnené a projekt bol medzinárodne ocenený. Pokryté boli tak FI ako aj HR platby.

15. 12. 2020   |   Slovnaft, a.s. – Rozvoj a roll-out SAP HR ESS/MSS procesov

S cieľom vylepšenia elektronizácie SAP HR procesov a ich následným roll-outom na ďalšie organizačné jednotky a skupiny pracovníkom sme sa pustili do tohto projektu ešte na jeseň 2019, aby sme o rok neskôr mohli spoločne so zákazníkom prehlásiť: „PODARILO SA“.

Počas jednotlivých etáp boli najskôr zanalyzované neefektívnosti doterajších procesov a navrhnuté riešenia. Po ich úspešnej implementácii sme pristúpili k samotného roll-outu procesov HR podporených systémom SAP ESS/MSS a Fiori. Riešenie bolo následne sprístupnené tisíckam zamestnancov.

30. 10. 2020   |   Prechod zo SAP ERP systému na SAP S/4HANA v spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. úspešne zrealizovaný!

Naša spoločnosť má v portfóliu úspešných projektov aj jeden výnimočný a náročný, ktorý prebiehal počas pandemických opatrení. Obmedzené pracovné podmienky ako prerušenie prevádzky u zákazníka, práca z domu ako aj náhradné riešenia pre bežné aktivity vykonávané v pracovnom prostredí, postavili nás aj nášho zákazníka pred náročnú výzvu, ktorú sa nám podarilo spoločne v priebehu 10 mesiacov prekonať aj vďaka osobnému nasadeniu každého člena projektového tímu.

Projekt pozostával z poctivej prípravy a analýzy, ktorých výsledky boli detailne popísané v Cieľovom koncepte. Realizácia zahŕňala prípravné kroky pred migráciou ako aj migrovanie na novšie operačné a databázové systémy tak, aby bolo následne možné spustiť nástroje pre konverziu ERP systému na S/4 HANA systém. Samotná konverzia systému bola vykonaná nástrojom SUM a zabudovanými nástrojmi v SAP systéme. Zakončenie konverzie bolo preverené detailným testovaním a preverením funkčnosti systémov i modulov SAP.

Náš zákazník má odteraz k dispozícii najnovšiu verziu SAP s možnosťami využitia nových a moderných aplikácii ako je napr. FIORI. Veríme, že nás zákazník tejto pozvánke do moderného sveta SAP neodolá a rozhodne sa v inováciách napredovať ďalej.

20. 1. 2020   |   Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. – Štúdia prechodu na S/4HANA a BW/4HANA

Začiatkom roka sme ukončili 3 mesačnú analýzu bankového systému SAP ako aj SAP BW systému z pohľadu ich budúceho prechodu na najnovšiu generáciu systémov od spoločnosti SAP.

Analýza komplexne posúdila systémy z pohľadu jednotlivých úrovní a komponentov (hardware, databáza, licenčné požiadavky, aplikačná vrstva v rozsahu všetkých implementovaných modulov, zákaznícke programy a používateľské prostredie). Výstupy boli spísané do detailnej štúdie, ktorá bola zákazníkovi odprezentovaná.

Už sa tešíme, keď bude tento dokument využitý ako základ budúceho prechodu na S/4HANA a BW/4HANA systémy.

12. 9. 2019   |   Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. – Príprava elektronického bankovníctva na PSD2 štandard

V zmysle nového slovenského národného štandardu pre PSD2, bola implementovaná možnosť riadeného a bezpečného otvorenia prístupu k bankovým informáciám overeným a autorizovaným tretím stranám (tzv. TPP – Third Party Providers) a umožnenia overeným a autorizovaným TPP iniciovať platby za klienta a následne vykonávať ich autorizáciu.


Po analýze požiadaviek a príprave cieľového konceptu prebiehala počas 3Q/2019 v rámci systému elektronického bankovníctva implementácia API kompatibilného s PSD2. Nasledovalo interné testovanie ako aj integračné testovanie s vybraným TPP subjektom. Po úspešnom otestovaní z pohľadu funkcionality a nemenej dôležitej bezpečnosti bolo riešenie nasadené do produktívnej prevádzky.


Aktuálne je banka pripravená komunikovať s licencovanými TPP typu:

• AISP (Account Information Service Provider)
• PISP (Payment Initiation Service Provider)
• PIISP (Payment Instrument Issuer Service Provider)

20. 8. 2019   |   Generali CEE Holding – Účtovný štandard IFRS16 implementovaný pre viacero krajín

Nový medzinárodný účtovný štandard IFRS16, týkajúci sa leasingov a platný od 1.1.2019 bol predmetom našej implementácie aj v jednotlivých spoločnostiach Generali CEE Holdingu.


Náš SAP add-on vyvinutý pre čo najefektívnejšie pokrytie tejto legislatívnej požiadavky sme v období 4Q/2018 – 2Q/2019 úspešne implementovali v krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.


Projekt pozostával z aktivít analýz a príprav cieľového konceptu, následnej implementácie, napojenia na SAP moduly FI, FI-AA, CO, MM, školenia a obojstranného otestovania, migráciou dát a bol ukončený postupným nábehom do produktívnej prevádzky v jednotlivých krajinách.


Add-on od svojej implementácie prešiel dodatočnými rozvojmi vyžiadanými od našich zákazníkov, aby dokázal ešte výraznejšie pomôcť so systémovým pokrytím tejto legislatívnej požiadavky.

2. 7. 2019   |   ČSOB Leasing, a.s. – Implementácia nového dátového skladu

Po analytických prácach a detailnom návrhu v roku 2018 sme v prvom polroku 2019 implementovali nový dátový sklad, ktorý tvorí hlavný komponent pre rôzne druhy reportov a analýz nášho zákazníka.
Projekt pozostával z tvorby dátového skladu v MS SQL prostredí a jeho automatizovaného a pravidelného plnenia z dát SAP ERP systému, najmä účtovných, majetkových a kontrolingových. V neposlednom rade bola implementovaná aj detailná kontrola konzistencia dát zbiehajúca po denných prenosoch dát.
Využitím delta prenosov a tiež iných optimalizačných metrík došlo k splneniu jedného z hlavných cieľov projektu = výraznému skráteniu času aktualizácie dát v dátovom sklade.

26. 5. 2019   |   Allianz Technologies SE – Účtovný štandard IFRS16 implementovaný pre viacero krajín

Medzinárodný účtovný štandard IFRS16 – Leasingy nahrádza od 1.1.2019 medzinárodný účtovný štandard IAS 17. Cieľom nového štandardu je odlíšiť leasing od servisných zmlúv a zaistiť, že spoločnosti budú všetky svoje záväzky a aktíva súvisiace s leasingom vykazovať v súvahe.
S cieľom splnenia tejto legislatívnej požiadavky sme od roku 2018 usilovne pracovali na vlastnom SAP add-one. Tento bol následne predmetom implementácie vo viacerých Allianz organizačných jednotkách pôsobiacich v krajinách: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko a Slovensko.


Projekt pozostával z aktivít analýz a príprav cieľového konceptu, následnej implementácie, školenia a obojstranného otestovania, migráciou dát a bol ukončený postupným úspešným nábehom do produktívnej prevádzky v jednotlivých krajinách v priebehu 2Q/2019.

30. 5. 2018   |   Erste Group International IT (EGIT INT), Erste Group, Viedeň – S4HANA projekt (pilot).

Nová spoločnosť EGIT INT sa rozhodla realizovať pilotný projekt pre Erste Group založený na S4HANA a zahŕňajúci ERP modul, riadenie zmlúv (s CUContract) a riešenie SAP BPC. Slovakodata podporovala manažéra programu pre tri projekty a zmluvné oddelenie, ako obchodný analytik.

25. 5. 2017   |   Slovakodata na SAP Forum 2017

Spoločnosť SLOVAKODATA sa ako hlavný partner zúčastnila konferencie SAP FORUM 2017 v x-bionic® sphere v Šamoríne, kde prostredníctvom prezentačného stánku a odbornej prezentácie predstavila komplexné riešenia ERP novej generácie SAP S/4HANA

Všetko o konferencii nájdete na: http://events.sap.com/sk/sap-forum-2017/sk/home

13. 5. 2017   |   Úspech našich konzultantov

Konzultanti spoločnosti Slovakodata sú od novembra 2015 súčasťou tímu, ktorý realizuje projekt v oblasti SWIFT pre veľkú rafinérsku spoločnosť.
Úlohou našich konzultantov je riešenie úloh v oblasti SAP. Tento projekt získal ocenenie „Best Swift solution“, ktoré udelila spoločnosť Adam Smith Awards pre rok 2017.

4. 5. 2016   |   S SNP Austria k podpore Transformačného Projektu pre Medzinárodne aktívny Priemysel

V priebehu minulého roka, SLOVAKODATA podporila SNP pri vykonaní „spinoffu“ divízie v rámci medzinárodne pôsobiacej spoločnosti so sídlom v Európe. Fáza projektu, ktorú SLOVAKODATA podporovala, zahŕňala niekoľko krajín v Európe a Severnej Amerike. Všetky obchodné dáta boli stiahnuté do jedného SAP klientského systému pripraveného pre novú spoločnosť. Počas migrácie bola transformácia dát použitá tak, aby migrované dáta boli v súlade s prostredím systémov SAP. Všetky krajiny boli vytvorené podľa plánu a s očakávanou kvalitou.

"Týmto projektom sa SNP AUSTRIA a SLOVAKODATA ukázali byť kompatibilnými partnermi, najmä v medzinárodnom prostredí projektu a plánujú zintenzívniť budúcu spoluprácu."

Gerald Huhn- Managing Director SNP Austria

26. 4. 2016   |   Slovakodata na SAP Forum 2016

Naša spoločnosť sa bude prezentovať už ako 22 ročný partner firmy SAP formou prezentačného stánku a odbornou prezentáciou Jednoduchšie schvaľovanie dodávateľských faktúr a objednávok použitím Fiori" na práve uvoľnenej platforme SAP HCP (HANA Could Platform).

Všetko o konferencii nájdete na: http://www.sap.sk/sapforum2016

18. 4. 2016   |   SLOVAKODATA na CAMIT-e

Tento rok počas výročnej konferencie Slovensko – Talianskej obchodnej komory (CAMIT), ktorá sa konala v hoteli Felkensteiner v Bratislave, bola naša spoločnosť predstavená všetkým členom konferencie. Tento krok priviedol spoločnosť SLOVAKODATA k aktívnejšej spolupráci s členmi CAMIT-u; našim záujmom je vystupovať čo najlepšie, preto sme ponúkli Talianskej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku možnosť komunikácie v taliančine. Na druhej strane, naše skúsenosti s implementovaním obchodných procesov v systéme SAP predstavujú výhodu pre všetkých našich zákazníkov, pre ktorých vytvárame riešenia ,,šité na mieru“ ich potrebám a štandardom. Našim ďalším cieľom je zúčastniť sa nasledujúcich podujatí organizovaných CAMIT-om ako ,,Speed business“ návštevy najdôležitejšieho výrobcu, resp. výrobcov na Slovensku a v okolitých krajinách

18. 6. 2015   |   Implementácia SAP S/4 HANA - Simple Finance

Na konferencií SAP Forum Slovensko 2015 SLOVAKODATA prezentovala svoje reálne skúsenosti s implementáciou SAP S/4 HANA - Simple Finance s príspevkom „Implementácia S/4 HANA je skutočne „S“ Simple”.

Prezentácia sa opierala o skúsenosti z jednej z pilotných implementácií SAP S/4 HANA - Simple Finance nielen na Slovensku, ktorú sme realizovali na svojom produktívnom SAP systéme.

Získané skúsenosti sme pripravení využiť u ďalších užívateľov systému SAP, ktorých zaujalo toto riešenie. Na vyžiadanie poskytneme informácie o nutných predpokladoch prechodu na riešenie novej generácie, spôsobe, orientačnom harmonograme a samozrejme o výhodách.

29. 4. 2015   |   Slovakodata na SAP Forum

SLOVAKODATA sa zúčastní v pozícii hlavného partnera na konferencii SAP Forum Slovensko 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 28 – 29.5.2015 v hoteli Zochova Chata, Modra.

Naša spoločnosť sa bude prezentovať už ako 21 ročný partner firmy SAP formou prezentačného stánku a odbornou prezentáciou v sekcii pokročilé podnikové aplikácie, kde predstavíme skúsenosti s implementáciou finančného riešenia novej generácie Simple Finance s názvom: ,,Implementácia S/4 HANA je skutočne „S“ Simple“.

Registrácia na www.sap.sk/sapforum2015

13. 4. 2015   |   Roche Diabetics Care, Basel – Migrácia

Slovakodata bola vyzvaná na spoluprácu pri projekte v Roche (Basel), založenie novej firmy Roche Diabetics Care oddelenie Diagnostika. Viedli sme migračný projekt v 7 rôznych krajínách (Švajčiarsko, Francúsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, USA a Kanada) s našou partnerskou spoločnostou SNP AG. Úlohou našich konzultantov bolo riadiť migračné skupiny a uistiť sa, že všetky úlohy boli vykonané načas a v rámci rozpočtu..

17. 3. 2015   |   Projekt centralizácie obstarávania pre zahraničných členov bánk Intesa San Paolo Group

IntesaSanPaolo Group Services (ISGS) začala projekt s cieľom zlepšiť proces obstarávania a znížiť prevádzkové náklady na úrovni celej skupiny zjednotením nákupných procesov v rámci skupiny. Prvou zahraničnou banku v rámci skupiny IntesaSanPaolo a zároveň pilotným riešením, kde bol realizovaný projekt bola VÚB,a. s., v Bratislave. Druhou bankou v medzinárodnej sieti v rámci implementácie nového procesu obstarávania bola Banca Intesa Beograd (BIB).

„Roll-out“ riešenia začal v júli 2012 a bol spustený vo VÚB v januári 2014, zatiaľ čo v Banca Intesa Beograd BIB presne o rok neskôr, v januári 2015. Cieľom projektu bolo zaviesť nový organizačný model a rozhrania medzi SAP One Client solution inštalovaného v Taliansku, a lokálnymi, staršími systémami VÚB a BIB. Účasť SLOVAKODATA, a.s. ako SAP partnera a tiež špecialistu na obchodné procesy na centralizačný projekt, bola zameraná na to, aby priniesla v do oboch bankách znalosti potrebné na analýzu rozdielov medzi aktuálnym obchodným modelom a novým centralizovaným modelom spolu s vlastnou projektovou metodikou využívajúcou skúsenosti z predošlých roll-out projektov rovnakého zamerania. Okrem toho, aktivity spoločnosti SLOVAKODATA zahŕňali aj školenia SAP pre koncových užívateľov a zabezpečenie podpory pre užívateľov počas nábehu do produkčnej prevádzky a obdobia po štarte produkčnej prevádzky.

"My, ISGS, sme mali možnosť byť podporovaní v priebehu oboch projektov rovnakým SAP partnerom, SLOVAKODATA,a.s. , oceňujeme nimi poskytnutú podporu jednak v rovine obsahovej ako aj v rovine metodickej a považujeme spoluprácu s nimi za kľúčový faktor, ktorý prispel k úspešnému štartu oboch projektov . "

Beata Kissne Foldi, Responsible for Procurement Centralization Project - Foreign Banks, INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES

17. 3. 2015   |   Odteraz sme členom Taliansko - Slovenskej obchodnej komory!

"Od 17. marca, sa stala SLOVAKODATA, a.s. členom Taliansko - Slovenskej obchodnej komory v Bratislave. Cieľom tejto spolupráce je dodávať IT a strategické služby ostatným členom podporou iniciatív na Slovensku a tiež v Taliansku. Tešíme sa na nové príležitosti ktoré vzniknú z tejto spolupráce aj na základe našich rozsiahlych skúsenosti v oblasti zavádzania a rozširovania SAP ERP riešení."

26. 8. 2014   |   Slovakodata vo svete

Slovakodata, a.s. sa počas svojej už 20 ročnej existencie stala firmou, ktorá okrem poskytovania kvalitných služieb svojim zákazníkom v Slovenskej a Českej republike, je schopná realizovať projekty vo viacerých krajinách sveta. Okrem už tradičnej a pokračujúcej spolupráci so spoločnosťou Prysmian Group Australia, poskytujú naši konzultanti konzultačné služby v module FS-CD pre významnú poisťovňu v Juhoafrickej Republike a v module CML pre banku v Saudskej Arábii.

Za posledné roky sme úspešne realizovali projekty napr. v nasledovných krajinách : Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Srbsko, Ukrajina, Malajzia, Austrália, Filipíny.

6. 6. 2014   |   Slovakodata na SAP FORUM

Slovakodata bola hlavným partnerom na konferencii SAP Forum2014 Slovensko a Česká republika, ktorá sa konala v dňoch 22 – 23.5.2014 v Brne. Súčasťou SAP Forum 2014 bola aj prezentácia nášho kolegu Romana Jánoša na tému SAP Information Lifecycle Management (SAP ILM) – aj informácie majú svoj životný cyklus.

31. 3. 2014   |   Projekt vo VÚB Bratislava – pilotný projekt centralizácie nákupu na báze SAP software

IntesaSanPaolo Group Services (ISGS) zahájila projekt pre centralizáciu nákupu pre všetky banky v strednej a východnej Európe (15 spoločností), pričom slovenská VÚB bola pilotným projektom.

Projekt bol zahájený začiatkom roka 2013 a štart produktívnej prevádzky bol v januári 2014. Cieľom projektu bolo implementovať nový organizačný model a rozhrania k riešeniu SAP v jednom klientovi v Taliansku. Slovakodata ako SAP partner so skúsenosťami s centralizovanými IT riešeniami zabezpečila transfer skúseností na prechod z predošlého do nového modelu, poskytla projektové riadenie, zaškolenie užívateľov a podporu v produktívnej prevádzke.

„Veľmi oceňujeme podporu zo strany poradcov zo strany Slovakodata tak po odbornej ako aj po metodickej stránke a konštatujeme, že ich účasť prispela podstatnou mierou k úspechu projektu.“

Andrea De Michelis, CFO a člen predstavenstva VÚB

29. 1. 2014   |   Kontrolný výkaz DPH

Slovakodata poskytuje pre užívateľov systému SAP podporu pri generovaní Kontrolného výkazu.

Pre zákazníkov poskytujeme konzultačné služby, realizáciu a podporu pri implementácii SAP notes tak, aby zákazník plnil v systéme SAP všetky povinnosti stanovené legislatívou Slovenskej republiky. Podporu pri implementácii vykonávame ako v najnovšej verzii tak aj v starších verziách systému SAP.

1. 10. 2013   |   EURO konverzia v Lotyšsku

Lotyšsko ako ďalšia krajina po SR prechádza od 01.01.2014 na používanie EURO v domácom platobnom styku. Skúsenosti, ktoré sme získali pri EURO konverzii v systéme SAP na Slovensku, využívame na projekte pre významnú škandinávsku banku s pobočkou v Lotyšsku. Na projekte sa zúčastňujú poradcovia Slovakodata a poskytujú podporu nášmu partnerovi v Stockholme.

15. 9. 2013   |   Upgrade a SEPA v SZRB

Slovakodata realizovala ďalší úspešný projekt v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Upgrade celého bankového informačného systému v SZRB z verzie SAP ERP 5.0 na verziu SAP ERP 6.0. EHP 6, sme začali 1. februára 2013 a do produkčnej prevádzky sme ho odovzdali v plánovanom termíne. Bankový systém v SZRB je tak na aktuálne najvyššej verzii SAP. V súčasnosti prebieha projekt upgrade platobného styku.

13. 6. 2013   |   Slovakodata na konferencii

Slovakodata bola partnerom na konferencii IIR Slovenský bankový trh 2013, ktorá sa konala 11 – 12.6.2013 v hoteli Park Inn Danube Bratislava. Prezentovali sme naše know-how a skúsenosti nielen z bankových projektov ale kompetencie a znalosti z oblastí:
• CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkmi
• Business intelligence - riešenia novej generácie v oblasti reportingu a vykazovania
• Riadenie rizík pomocou nastroja SAP GRC
• Schvaľovacie procesy a obeh dokumentov
• Služby pre finančný sektor s bohatými referenciami v popredných slovenských bankách a poisťovniach

29. 5. 2013   |   Roll-out pre Vetropack pokračuje

Po úspešnom nábehu troch krajín začiatkom tohto roka (Vetropack Slovensko, Čechy a Chorvátsko), pokračuje spolupráca s koncernom Vetropack roll-outom do ďalšej krajiny – Ukrajina - Vetropack Gostomel Glass FactoryJSC.Projekt realizujeme v spolupráci s našou dlhoročnou partnerskou spoločnosťou – Lodestone Management Consultants.
Rovnako ako v iných krajinách aj na Ukrajine je použitý už osvedčený model kedy sa do koncernového riešenia zapracúvajú lokálne legislatívne požiadavky a riešenie komplexne pokrýva procesy výroby a distribúcie sklených obalov.

Súčasťou implementácie sú nsledovné SAP moduly:
• Finance (FI)
• Controlling (CO)
• Sales and Distribution (SD)
• Material Management / Warehousing (MM/WM)
• Production Planning (PP)
• Waste Management Integration

11. 4. 2013    |   Upgrade a SEPA v SZRB

Úspešná spolupráca so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou pokračuje. Od 1. februára 2013 sme začali upgrade celého bankového informačného systému v SZRB. Cieľom projektu je udržať informačný systém SAP na verzii, ktorá je podporovaná firmou SAP formou štandardnej údržby a zároveň umožňuje využívanie najnovších funkčností systému pre budúcu obchodnú expanziu banky. Realizujeme upgrade systému z verzie SAP ERP 5.0 na verziu SAP ERP 6.0. EHP6.
Hlavnými aktivitami projektu sú:
• Analýza a spracovanie cieľového konceptu – (fáza ukončená)
• Nastavenie systému – customizácia
• Rozdielové školenia tímov
• Testovanie
• Podpora pri produktívnej prevádzke

Od 1. marca 2013 sme paralelne s upgrade bankového systému odštartovali aj upgrade riešenia SMART PE ver. 1.0 na SMART PE ver. 2.0 a rozšírenie funkcionality platobného styku najmä o SEPA platobné nástroje. Riešenie SMART PE je jedinečné riešenie spoločnosti Slovakodata, ktoré je určené najmä pre banky a finančné inštitúcie. Pokrýva komplexné spracovanie platobného styku v plnej šírke a je dodávané na báze addon riešenia k informačnému systému SAP. Verzia 2.0 navyše pokrýva spracovanie SEPA platieb (SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit) realizovaných prostredníctvom siete SWIFT a cez priameho korešpondenta ako aj prostredníctvom národného klíringu v súlade s plánom schváleným NBS.

25. 1. 2013   |   Štart produktívnej prevádzky

Do nového roku sme odštartovali aj s úspešným nábehom troch závodov skupiny Vetropack. Skupina Vetropack je významným producentom obalového skla.
Medzinárodný projekt v spolupráci so spoločnosťou Lodestone Management Consultants Zürich trvajúci od júna 2012 sme produkčne odštartovali 1.1.2013. Momentálne aktívne podporujeme užívateľov v produkčnej prevádzke.
Projektom sa zavŕšila snaha o zjednotenie informačných systémov pre ďalšie podniky v skupine Vetropack. Roll-out švajčiarskeho template bol úspešne nasadený aj za významného prispenia konzultantov Slovakodata v závodoch:
• Vetropack Nemšová, Slovenská republika
• Vetropack Moravia Glass Kyjov, Česká republika
• Vetropack Straža, Chorvátsko

Špecifikom projektu bola práca v medzinárodnom tíme. Dôležitým faktorom úspechu boli vysoko motivovaní užívatelia a profesionálny prístup všetkých zainteresovaných strán, či už na strane zákazníka alebo dodávateľa.

21. 1. 2013   |   Organizačná zmena

Dňa 18.01.2013 bol do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Slovakodata, a.s. menovaný obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Miroslav Polakovič. Nový generálny riaditeľ pracuje v spoločnosti od roku 1994 a je jedným z jej zakladajúcich pracovníkov .
Doterajší generálny riaditeľ Peter Maťašek sa bude vo funkcii predsedu predstavenstva venovať koncepčným otázkam rozvoja spoločnosti.

15. 10. 2012   |   Roll-out pre spoločnosť Vetropack

Slovakodata realizuje v spolupráci so spoločnosťou Lodestone Management Consultants Zurich roll-out komplexného riešenia SAP vo výrobnom podniku Vetropack v nasledovných závodoch:

Vetropack Nemšová, Slovenská republika
Vetropack Moravia Glass Kyjov, Česká republika
Vetropack Straža, Chorvátsko

Predmetom riešenia je komplexné pokrytie procesov výroby a distribúcie sklených obalov v nadnárodnom prostredí so zohľadnením legislatívnych špecifík pre každú krajinu samostatne.

Riešenie pokrývajú nasledovné SAP moduly:
• Finance (FI)
• Controlling (CO)
• Sales and Distribution (SD)
• Material Management / Warehousing (MM/WM)
• Production Planning (PP)
• Waste Management Integration

12. 7. 2012   |   Tréning pre tímových a projektových manažérov s názvom: katapult

Vždy, keď spoločnosť Slovakodata zabezpečí školenie pre svojich zamestnancov vznikne dobrá príležitosť zabaviť sa, a zároveň sa i niečo nové naučiť. Tentokrát sme v rámci súhrnných stretnutí projektového manažmentu hrali hru s názvom “ Katapult”. Cieľom hry je zasiahnuť vyznačenú oblasť čo najväčším počtom odpalov z katapultu, pritom bolo treba nájsť správnu rovnováhu medzi umiestnením katapultu, silou odpalu, a nastavením niektorých parametrov samotného katapultu. Túto zaujímavú hru spojenú so zábavou a menším riskovaním, najmä pre nášho kolegu Rada, ktorý na stabilizáciu katapultu použil svoje vlastné telo, sme ukončili dosiahnutím najvyššieho výsledku.

1. 7. 2012   |   Zmeny v organizačnej štruktúre Slovakodata


Štyria noví Managing Directors sú :

Roman Jánoš (Application Management Services)
Jozef Šuran (Project Development)
Marián Šandor (Implementation and Quality assurance)
Massimo Barberio (Business Development)

Prajeme úspešný rozbeh novým riaditeľom a svetlú budúcnosť našej spoločnosti !/sprava>

25. 5. 2012   |   Účasť na konferencii SAP FORUM 2012

Možnosť prepojenia a zdieľania informácii medzi všetkými zamestnancami a manažérmi je jedna z najdôležitejších kľúčových faktorov úspechu v koncepcii moderného podniku. V súčasnosti častejšie než v minulosti, zamestnanci a taktiež manažment žijú veľmi rýchly, profesionálny život, potrebujú mať k dispozícii na interaktívne využitie nové technológie, pretože nemajú čas na vypĺňanie žiadostí, kvôli dňu voľna a na čakanie na dlhý schvaľovací proces a tiež už nepracujú kedykoľvek s papierovými dokumentmi a perami. Toto sú výzvy, ktoré sú už prítomné vo všetkých našich podnikoch a odpoveď na ne nám bude poskytnutá vo veľmi krátkom čase.
Riešenie SAP pre zamestnancov a manažérov je vo webovom a mobilnom riešení, ktoré nazývame ESS ( samoobsluha zamestnancov) a MSS ( samoobsluha manažérov). Zamestnanci môžu udržiavať blízky vzťah s HR oddelením a manažérmi, kým manažéri môžu jednať so svojim tímom pomocou špecifických funkcií ako je napr. kalendár členov tímu, schvaľovací cyklus, alebo HR štatistika.
Tieto funkcie sú vytvorené k dispozícii pre mobilné zariadenia, čiže nech sú kdekoľvek, bez časového obmedzenia majú k dispozícii plný rad možností, ktoré sú kompletne integrované v SAP-e, a ktoré sú podporované a garantované silnou prístupovou kontrolou definovanou priamo v systéme SAP.
Toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli zúčastniť SAP fóra 2012, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 24. mája, tento SAP portál naša účasť na ňom a záujem vytvorený týmto podujatím potvrdil, ako veľmi aktuálna a horúca je práve táto téma.
Bude nám potešením prezentovať Vám toto riešenie;
Stačí ak kontaktujete naše oddelenie predaja a necháte na spoločnosť SLOVAKODATA, aby pomohla lepšie rozbehnúť biznis Vašej spoločnosti pomocou systému SAP.

23. 5. 2012   |   Rozšírenie spolupráce s Generali Slovensko poisťovňa

V rámci niekoľko ročnej spolupráce s poskytovaním podpory informačného systému SAP pre Generali Slovensko poisťovňa, a.s. sa Slovakodata podieľa na novom projekte „SIRAEL LIFE“. Od mája 2012 sa spolupráca rozširuje o poradenské, analytické a programátorské služby súvisiace s prípravou, testovaním a realizáciou migrácie z modulu FS-CD (SAP for Insurance Collections/Disbursements).

19. 3. 2012   |   Slovakodata v Austrálii

Spolupráca so spoločnosťou Prysmian Group bola rozšírená o ďalší úspešný projekt. Predmetom projektu bolo vytvorenie WEB aplikácie (Timesheet Data Collection ) pre zabezpečenie zberu údajov pokročenia výroby. Vstupy zadávané operátormi na strojoch poskytujú kompletnú časovú snímku udalostí na jednotlivých strojoch a potrebné vstupy pre aplikácie OEE (Overall Equipment Efficiency), NCA (Nonconformity Advice) a spätných hlásení operácii v SAP. Aplikácia je dizajnovaná pre použitie v rôznych štátoch a dcérskych spoločnostiach v rámci Prysmian Group. Pilotnou krajinou implementácie je Austrália, s následným možným rolloutom pre ďalšie krajiny.

15. 1. 2012    |   Odovzdanie roll-out do produktívnej prevádzky v spoločnosti InsData

Odovzdanie roll-out do produktívnej prevádzky v spoločnosti InsData
Slovakodata odovzdala do produktívnej prevádzky moduly FI, CO v spoločnosti InsData, s.r.o. Nitra, člena skupiny UNIQA v dohodnutom termíne a nákladoch. Pri implementácii bol využitý template materskej spoločnosti UNIQA a boli implementované potrebné úpravy v zmysle slovenskej legislatívy.
Po odovzdaní do produktívnej prevádzky pokračuje spolupráca v poskytovaní priebežnej podpory a servisu na báze Zmluvy o servise a rozvoji.

1. 9. 2011   |   Certifikát pre systém manažérstva kvality

Kvalita poskytovaných služieb je prioritou spoločnosti Slovakodata. Splnenie náročných požiadaviek pri realizácii projektov a vývoji podľa noriem ISO potvrdila spoločnosť úspešným recertifikačným auditom realizovaný spoločnosťou TÜV NORD CERT v zmysle normy ISO 9001:2008 a získaním certifikátu ISO 10006:2003 pre oblasť „Riadenie projektov vývoja a realizácie informačných technológií“.

1. 6. 2011   |   Roll-out v spoločnosti InsData

Spoločnosť InsData, s.r.o. Nitra, člen skupiny UNIQA, vybrala ako partnera pre roll-out systému SAP v zmysle koncernových štandardov spoločnosť Slovakodata. Hlavným dôvodom pre výber našej spoločnosti ako dodávateľa boli skúsenosti s implementáciami SAP v poisťovniach a ďalších finančných inštitúciách. V súčasnosti prebieha analytická fáza, štart produktívnej prevádzky je plánovaný na 01.01.2012.

19. 4. 2011   |   Slovakodata na SAP World Tour

Slovakodata sa zúčastnila na najväčšej konferencii SAP v roku 2011 konanej dňa 14. apríla 2011 v hoteli Kempinski River Park v pozícii hlavného partnera. Cieľom konferencie bolo informovať o víziách, stratégii, najnovších inováciách a benefitoch riešení SAP a partnerov. Slovakodata prezentovala svoju ponuku prostredníctvom propagačného stánku a odbornou prezentáciou v časti Riešenia SAP Business Objects s príspevkom Človek – „diera“ v bezpečnej firme - aplikácia nástroja SAP Business Objects GRC Access Control na elimináciu tohto rizika.

1. 11. 2010   |   Spolupráca so spoločnosťou Honeywell

Slovakodata nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Honeywell, spol. s r.o., odštepný závod Brno v oblasti služieb pre rozvoj controllingu. Spolupráca sa na základe kvality poskytovaných služieb rozšírila i o implementáciu modulu HR s nasledovným rozsahom služieb : návrh riešenia nastavenia software SAP, konfigurácia software a softwarových rozhraní, testovanie (vrátane fázy súbežného spracovania), podpora migrácie dát z predošlých systémov, školenia užívateľov a aktívna podpora pri prechode na nový systém.

1. 7. 2010   |   Produktívny štart projektu v spoločnosti Allianz Rosno Non-Life

V rámci skupiny Allianz New Europe bola odovzdaná do produktívnej prevádzky ďalšia spoločnosť – Allianz Rosno Non-Life. Úspešne boli implementované nasledovné moduly : FI, AA, CO, MM, SD, FSCD, CFM (produktívna prevádzka od 01.01.2010), BW spolu s Open Text DMS/WF. Spolupráca pokračuje pri podpore produktívnej prevádzky.

15. 6. 2010   |   Podpora aktivít v zahraničí

Na podporu svojich už prebiehajúcich zahraničných aktivít otvorila spoločnosť Slovakodata reprezentačnú kanceláriu v Mníchove.

10. 6. 2010   |   Ďalší úspešný ročník Slovakodata Open Air v RVS Studené

Slovakodata usporiadala už VIII. ročník spoločensko-športového podujatia Slovakodata Open Air. Pozvanie prijali zákazníci, partnerské firmy a priatelia spoločnosti. V príjemnom počasí si mohli účastníci zmerať sily v rôznych športových disciplínach – tenisový turnaj vo štvorhre, petanque, lukostreľba alebo len využiť ponuku relaxačných aktivít. Podujatie tradične moderoval Slávo Jurko a večer spestrila svojim vystúpením hudobná skupina Beatles Revival. Mnohí účastníci sa tešia už na ďalší ročník.

4. 5. 2010   |   Pokračovanie v spolupráci so skupinou Prysmian Cables

Úspešná spolupráca so skupinou Prysmian Cables sa rozšírila o spoluprácu v oblasti logistiky pri ťažiskovom projekte skupiny zlúčenia do 1 klienta. Začiatkom mája bol zahájený projekt pre oblasť Danube (Rumunsko, Maďarsko, Slovensko...) a spoločnosť Slovakodata bola na základe doterajšej úspešnej spolupráce vybratá do projektového tímu. Po ukončení projektu v tejto oblasti bude spolupráca pokračovať i v ďalších regiónoch (Ázia, Austrália).

30. 4. 2010   |   Úspešné ukončenie konverzie firemných mien vo Veľkej Británii a Kanade

Slovakodata úspešne ukončila projekt konverzie firemnej meny z GBP na EUR vo Veľkej Británii a z CAD na USD v Kanade pre spoločnosť HBPO Group. Spoločnosť pritom využila získané poznatky z EURO projektu pre tuzemskú dcérsku spoločnosť v Lozorne. Spolupráca so skupinou HBPO úspešne pokračuje poskytovaním servisných služieb.

15. 4. 2010   |   Success story

Úspešný projekt implementácie SAP v Slovenskej záručnej banke bol podnetom na vytvorenie a publikovanie „success story“ . Všetky zúčastnené strany v ňom zhrnuli svoje skúsenosti a prínosy zo zavedenia komplexného informačného systému vrátane bankového riešenia a týmto dávajú i prípadným ďalším záujemcom cenné informácie o priebehu a výsledkoch projektu.

1. 4. 2010   |   Úspešná spolupráca so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa

Už vyše 1 roka podporuje Slovakodata úspešne spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa pri prevádzke informačného systému. Spolupráca sa neobmedzuje len na riešenie bežných problémov, ale zahŕňa i rozvoj implementácie, ako napr. implementáciu novej účtovnej osnovy, zavedenie doplnkových produktov Slovakodata (Speed up Solution for FI – Incoming Invoices a Speed up Solution for FI - Cash Accounting), ktoré zefektívnili vybrané činnosti na strane zákazníka.

1. 3. 2010   |   Slovakodata v zahraničí

Na základe úspešných referencií bola Slovakodata oslovená s ponukou na spoluprácu pri podpore systému a programátorských prácach spoločnosťou TRILUX so sídlom v Arnsbergu, Nemecko, ktorá je významným výrobcom svetelnej techniky. Po úspešných testovacích zákazkách prišlo k dohode o spolupráci, ktorú využívajú i dcérske spoločnosti firmy TRILUX. Spolupráca sa sústreďuje na programátorské práce a úpravu formulárov v zmysle požiadaviek zákazníka.

11. 1. 2010   |   Konverzia firemnej meny aj vo Veľkej Británii a Kanade

Nemecká firma HBPO GmbH, významný medzinárodný dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel, využila služby SLOVAKODATA, a.s. v súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na menu EURO. Po úspešnej konverzii v jej dcérskej spoločnosti HBPO Slovakia, s.r.o., rozšírila sa spolupráca aj na ďalšie krajiny v rámci HBPO Group. SLOVAKODATA, a.s. a HBPO GmbH uzavreli zmluvu na konverziu firemnej meny na EURO resp. USD pre pobočky vo Veľkej Británii a v Kanade. Bezproblémový priebeh a odovzdanie projektu do prevádzky v zmluvnom termíne potvrdili profesionalitu realizačného tímu SLOVAKODATA, a.s.